Erfgoed

Erfgoed

Weergave:
  • Grafiek
  • Data
Jaar Waarde
2015 Vrijwilligers musea (mensjaren) 5349
2005 Vrijwilligers musea (mensjaren) 2679
2007 Vrijwilligers musea (mensjaren) 3015
2009 Vrijwilligers musea (mensjaren) 3559
2011 Vrijwilligers musea (mensjaren) 4669
2013 Vrijwilligers musea (mensjaren) 4884
2015 Aantal musea 685
2005 Aantal musea 775
2007 Aantal musea 773
2009 Aantal musea 810
2011 Aantal musea 788
2013 Aantal musea 799
2015 Aantal tentoonstellingen musea 2062
2005 Aantal tentoonstellingen musea 2041
2007 Aantal tentoonstellingen musea 2420
2009 Aantal tentoonstellingen musea 2143
2011 Aantal tentoonstellingen musea 1974
2013 Aantal tentoonstellingen musea 1921
2015 Eigen inkomsten musea (mln €) 395.52
2005 Eigen inkomsten musea (mln €) 142
2007 Eigen inkomsten musea (mln €) 167
2009 Eigen inkomsten musea (mln €) 195.23
2011 Eigen inkomsten musea (mln €) 244.65
2013 Eigen inkomsten musea (mln €) 294.76
2015 Aantal bezoeken musea (x1000) 31429
2005 Aantal bezoeken musea (x1000) 19648
2007 Aantal bezoeken musea (x1000) 20540
2009 Aantal bezoeken musea (x1000) 22037
2011 Aantal bezoeken musea (x1000) 23138
2013 Aantal bezoeken musea (x1000) 26484

Sector:

De afgelopen jaren treedt de erfgoedsector steeds meer als sector naar buiten. Op het gebied van wet- en regelgeving en in de informatievoorziening over de sector ontstaat een samenhangend en duidelijk beeld. Herkenbaarheid voor het publiek is daarbij van belang aangezien de overheid tussen 2013 en 2015 een terugtrekkende beweging maakte. Er is wat dat betreft goed nieuws. Het publiek toont in deze periode steeds meer interesse in het cultureel erfgoed.

Trend 1: Meer bezoekers met minder tentoonstellingen

In de museumsector stijgt het aantal bezoeken veel sneller dan het aantal tentoonstellingen. De manier waarop bezoekers worden binnengehaald lijkt daarmee te veranderen. Zeer succesvolle grote publiekstentoonstellingen (blockbusters) zijn een vaste waarde geworden in het aanbod en creëren de gedachte dat je een tentoonstelling ‘gezien moet hebben’. Het gaat daarbij meer om de tentoonstelling als evenement dan om het museum zelf. Ook stijgt het aandeel buitenlandse museumbezoekers sterker dan de bezoekers uit Nederland. Daarmee is het te verwachten dat een groeiende groep in het publiek van de musea uit eenmalige bezoekers bestaat. Dit is voornamelijk in Noord-Holland het geval.

Trend 2: Afstemming en samenwerking

Samenwerking door onder andere binnen een gezamenlijk thema de krachten te bundelen, komt bij musea in toenemende mate voor. Dit sluit aan bij wensen vanuit het ministerie van OCW die in 2013 werden geuit en in hetzelfde jaar leidden tot het opzetten van een samenwerkingsregeling die bij het Mondriaanfonds was aan te vragen. Buiten alleen het museale erfgoed lijkt de afstemming van data tot een meer samenhangend beeld van de staat van de erfgoedsector als geheel te leiden. Ook de wetgeving wordt daarbij meer gestroomlijnd met de invoering van de Erfgoedwet in 2015 en de beoogde Omgevingswet.

Trend 3: Stagnatie in toename onroerend erfgoed

Het toename in het aantal rijksmonumenten en het aantal beschermde stads- en dorpsgezichten stagneert. Dit sluit aan bij het beleid om nog maar op beperkte schaal nieuwe rijksmonumenten aan te wijzen met als oogmerk structurele verbetering van het rijksmonumentenbestand. Ondertussen blijkt dat de restauratieachterstand is weggewerkt tot een acceptabele werkvoorraad. Het is echter ook zo dat het aanwijzen van nieuwe beschermde stads- en dorpsgezichten binnen de nieuwe Omgevingswet zal komen te vallen. Hiermee ontstaat een meer directe relatie met planologische ontwikkelingen en de leefomgeving. Het zal van belang zijn om te kijken naar de invloed van deze nieuwe positionering van dit onroerend erfgoed.

Trend 4: Groeiende betrokkenheid

Naast de stijgende bezoekerscijfers en een toename bij de vrijwilligers in de museumsector, lijkt er ook in de focus op de omgang met cultureel erfgoed een grotere rol voor de bezoeker en gebruiker te zijn. In toenemende mate ontstaat er aandacht voor de rol die betrokkenen bij cultureel erfgoed kunnen spelen in het verrijken ervan. Ook immaterieel erfgoed krijgt door deze groeiende nadruk op diegenen die ermee in aanraking komen een duidelijkere rol in het erfgoedbeleid.

Bron beeld

Pedro Sluiter