Ondernemingen/instellingen

In hoeveel winkels kun je in Nederland terecht voor een nieuwe trompet? In hoeveel bioscopen zou je de nieuwste blockbusters kunnen gaan bekijken? Hoeveel rijksmonumenten zijn er in Nederland? Op vragen als deze geven de vijftien indicatoren binnen de kernindicator Ondernemingen/instellingen antwoord.

Het gemiddelde indexcijfer van de indicator is in 2015 met twee indexpunten gedaald ten opzichte van 2013. Vooral de indicator aantal winkels beeld- en geluiddragers droeg aan die daling bij: deze indicator is in tien jaar tijd met 80 indexpunten gedaald. Ook het aantal centra voor de kunsten en het aantal leden van de NGA nam flink af. Datzelfde geldt voor het aantal openbare bibliotheekorganisaties, al is dit vooral een gevolg van een grootschalige fusiegolf tussen 2005 en 2009.

Duidelijke groei zat in het aantal filmtheaters en bioscopen, in het aantal bij de VBCN aangesloten bedrijven met een bedrijfskunstcollectie, en in het aantal beschermde stads- en dorpsgezichten.

Twee indicatoren laten een enigszins vertekend beeld zien. Zo nam het aantal musea in 2015 af ten opzichte van 2013, maar dit is hoofdzakelijk een gevolg van een nieuwe museumdefinitie, waardoor de museumpopulatie is herijkt. Ook lijkt een toename van 112% in het aantal bedrijven in de creatieve industrie op een enorme groei van de creatieve industrie te wijzen, terwijl in werkelijkheid vooral schaalverkleining en versnippering heeft plaatsgevonden.