Draagvlak

De kernindicator Draagvlak geeft een beeld van bijdragen van mensen in tijd en geld aan de kunst- en cultuursector. Waar de giften van huishoudens licht zijn gedaald, is de inzet van vrijwilligers bij musea en podiumkunsten toegenomen in 2005-2015. Dat laatste zorgt ervoor dat de kernindicator in 2015 maar liefst 66 punten boven de basiswaarde (100) ligt.

Het totaalbedragaan giften van huishoudens [i]  voor de kunst- en cultuursector is in 2015 6 procent lager dan in 2005. Kunst en cultuur worden in 2015 door deze huishoudens met giften en via nalatenschappen ondersteund met 36 miljoen euro, in 2005 was dit nog 39 miljoen. Hoewel de geldstroom en de ontwikkeling daarvan van relatief bescheiden omvang zijn, geven die wel een indruk van de mate waarin men de culturele sector wilt ondersteunen. Dat is ook de reden dat deze indicator onderdeel is van de pijler Participatie.

Een andere uiting van draagvlak is vrijwilligerswerk in kunst en cultuur. Cijfers over vrijwilligers in musea en bij de podiumkunsten laten beiden substantiële toenames zien. Bij de podiumkunsten telt men in 2015 104 procent meer vrijwilligersfuncties dan in 2005. De vrijwilligersinzet in musea - gemeten in mensjaren - is eveneens verdubbeld tussen 2005 en 2015. Dat de cultuursector erin slaagt een groot aantal vrijwilligers te werven, kan verband houden met de toename in bezoekcijfers bij een aantal instellingen; publiek lijkt in toenemende mate een tentoonstelling of voorstelling te willen bezoeken, erbij te willen zijn. Dat kan ook worden gerealiseerd vanuit vrijwilligerswerk. 

Noten

[i] Ten behoeve van de trendanalyse zijn alle geldstromen in de Cultuurindex Nederland gecorrigeerd voor cumulatieve inflatie in de periode 2005-2015, op basis van de jaarmutaties van de consumentenprijsindex. De betreffende prijsstijgingen zijn te raadplegen op Statline.cbs.nl.