Werkgelegenheid media en entertainment

De groei van het aantal banen in de sector media en entertainment blijft achter bij de werkgelegenheid in kunst en cultureel erfgoed en de werkgelegenheid in creatieve zakelijke dienstverlening. Waar in deze sectoren het aantal banen peiljaar na peiljaar steeg, is het verloop van het aantal banen in media en entertainment grilliger. Na enkele jaren van groei daalde het aantal banen tussen 2009 en 2013. Tussen 2013 en 2015 vond weer een kleine groei plaats, maar met 0,7% is deze vrij minimaal. De groei zit vooral in de film-, muziek- en live entertainmentindustrie, de krimp in de boeken- en uitgeefbranche.

De Monitor Creatieve Industrie noemt de banenuitstoot bij grote bedrijven in de sector media en entertainment als mogelijke verklaring van de beperkte groei (en soms krimp) van de werkgelegenheid. Wanneer zij bestaande banen uitbesteden aan zzp’ers die eerder in loondienst waren van dat bedrijf, dan kan het zijn dat deze zzp’ers door de Kamer van Koophandel daarna in een andere sector worden ingedeeld. Zo valt een schrijver die in loondienst werkt van een mediabedrijf in de sector Media en entertainment, terwijl een schrijver die als freelancer voor datzelfde bedrijf werkt, binnen de sector Kunsten en cultureel erfgoed valt.

Hoewel het aantal banen in media en Entertainment tussen 2005 en 2015 steeg met 7%, is er bij een uitsplitsing van bedrijven naar aantal personeelsleden alleen een toename zichtbaar van de werkgelegenheid in eenmansbedrijven. Dat het aantal zzp’ers sterk toenam, blijkt ook uit het gegeven dat naast de 7% toename van het aantal banen een toename van 92,9% van het aantal bedrijfsvestigingen in de sector staat.

De productie en de toegevoegde waarde binnen de sector zijn zowel in de periode 2005-2015 als de periode 2013-2015 gedaald. Omdat het aantal werknemers in beide periodes wel is gestegen, betekent dit dat de productie per werknemer – mogelijk door een toename van het aandeel parttime banen – is gedaald. 

Bron: 

Monitor Creatieve Industrie 2016, iMMovator Cross Media Network. De werkgelegenheidscijfers hierin zijn gebaseerd op de LISA-database.