Werkgelegenheid kunsten en cultureel erfgoed

Het aantal banen in de sector kunsten en cultureel erfgoed is binnen de creatieve industrie in 2015 het omvangrijkst. Tussen 2005 en 2015 is het aantal banen in alle peiljaren gegroeid, met ruim 41% van 75.577 naar 106.882. Tussen 2011 en 2013 was deze groei weliswaar iets lager, maar daarna steeg het aantal banen weer aanzienlijk, met bijna 4%.

De werkgelegenheid steeg in vrijwel alle deelsectoren van de sector kunsten en cultureel erfgoed, op cultureel erfgoed na. De deelsector scheppende kunsten liet zowel absoluut als relatief de grootste winst noteren.

In het aantal banen zijn zowel mensen in loondienst als zelfstandigen vertegenwoordigd, en zowel mensen die parttime werken als mensen die fulltime werken. De groei van het aantal banen is daarom ook niet zondermeer positief. Zo blijkt de toename van het aantal banen vrijwel volledig te bestaan uit zzp’ers: het aantal bedrijfsvestigingen steeg met 150% tussen 2005 en 2015 dan ook veel harder dan het aantal banen. Zzp’ers verdienen gemiddeld minder dan mensen in loondienst en hebben minder zekerheid, waardoor de gemiddelde arbeidsmarktpositie van werkenden in de sector Kunsten en cultureel erfgoed achteruit zal zijn gegaan.

Opvallend is ook dat de 41% groei van de werkgelegenheid zich niet volledig vertaalt in een toegenomen productie en toegevoegde waarde. Deze cijfers stegen respectievelijk met 20% en 21% tussen 2005 en 2015. Er wordt gemiddeld dus minder geld verdiend per persoon, wellicht doordat het aandeel parttime banen in de werkgelegenheid toenam. Sinds 2013 neemt het verdienvermogen van de sector evenwel weer toe.

Bron: 

Monitor Creatieve Industrie 2016 van iMMovator Cross Media Network. De werkgelegenheidscijfers hierin zijn gebaseerd op de LISA-database.