Giften van huishoudens en uit nalatenschappen

Tussen 2005 en 2015 daalt het totaalbedrag aan giften van huishoudens met 6%.[i] Kunst en cultuur worden in 2015 door deze huishoudens met giften en via nalatenschappen ondersteund met 36 miljoen euro, in 2005 was dit nog 39 miljoen.

In de periode 2005-2015 laat het bedrag sterke fluctuaties zien. In 2013 bereikte het nog een recordhoogte van 53 miljoen euro, in 2007, 2009 en 2011 is het ongeveer 30 miljoen. De giften geven een indruk van de mate waarin men de culturele sector wilt ondersteunen. Dat is ook de reden dat deze indicator onder de pijler Participatie is ondergebracht.

De onderzoeksmethode die de capaciteitsgroep Filantropische Studies (Vrije Universiteit Amsterdam) hanteert om de giften en nalatenschappen van huishoudens te schatten, is recent verbeterd, waardoor er meer inzicht kan worden gegeven in het geefgedrag van vermogende huishoudens (zie Bekkers et al. 2017). Bijdragen van deze personen meegerekend, bedraagt het totaal aan giften van huishoudens naar schatting maar liefst 169 miljoen euro.   

Noten

[i] Ten behoeve van de trendanalyse zijn alle geldstromen in de Cultuurindex Nederland gecorrigeerd voor cumulatieve inflatie in de periode 2005-2015, op basis van de jaarmutaties van de consumentenprijsindex. De betreffende prijsstijgingen zijn te raadplegen op Statline.cbs.nl.

Bron: 

Centrum voor Filantropische Studies, Geven in Nederland.

R. Bekkers, R., Th.N.M. Schuyt, B. Gouwenberg. (2017) Geven in Nederland 2017: huishoudens, nalatenschappen, fondsen, bedrijven, goede doelenloterijen en vrijwilligerswerk: jubileum-uitgave Amsterdam: Lenthe.