Hoe kunnen mensen en instellingen uit het veld bijdragen aan de Cultuurindex Nederland?

Wij zijn voor de Cultuurindex Nederland afhankelijk van tal van partijen uit het culturele veld. Een belangrijk doel van dit initiatief is te bereiken dat er in de toekomst meer gegevens beschikbaar komen die voor langere tijd verzameld worden. Bij de inventarisatie bleek dat sommige gegevensverzamelingen pas recentelijk zijn gestart, of op kleinere schaal wel voorhanden zijn, maar niet op nationale schaal. Ook zijn sommige marktpartijen huiverig voor het prijsgeven van bedrijfsgegevens, terwijl publieke instellingen weinig of geen gegevens over de omvang van particuliere steun openbaar maken, vaak omdat die in aparte steunstichtingen worden geadministreerd. Wij hopen dat de spelers in de cultuur, zowel in de private als in de publieke sector, zich deze tekortkomingen zullen aantrekken.