De Nationale Loterij als redder van de Engelse kunstensector?

26 maart 2015

Iedere twee jaar publiceert de Britse organisatie National Campaign for the Arts (NCA) een ‘gezondheidscheck’ van de kunstensector in Engeland. Het NCA is een belangenorganisatie die onder andere pleit voor een verhoging van de overheidsbijdragen voor de kunsten. Behalve het versterken van het draagvlak voor cultuur wil het NCA ook een kennisbron zijn voor beleidsmakers en hun onafhankelijke en objectieve informatie over de kunsten bieden. Dat doet zij via de Arts Index England; op 20 indicatoren, verdeeld over zeven categorieën, worden gegevens gepresenteerd. De eerste index ging over 2007/2008; dat is als basisjaar op 100 gesteld. Nu is de Index over 2012/2013 en 2013/2014 verschenen en zijn de ontwikkelingen in de kunstensector aan de andere kant van het Kanaal inzichtelijk. Dit zijn de belangrijkste resultaten:

Overall resultaat van de sector bedraagt 111 punten

De vorige index betrof de jaren 2010/2011 en 2011/2012. In het tweede jaar van deze Index (2011/2012) stond de teller op 110, nu op 111. In het eerste jaar van de nieuwe index (2012/2013) was de eindscore nog 115, over het jaar 2013/2014 is deze gedaald naar 111. Dit resultaat is opgebouwd uit scores op zeer verschillende, maar even zwaar tellende factoren. Er schuilen werelden van verschil achter het eindplaatje: het gaat om financiering en participatie, om (sterke) stijgers en dalers. Het overall resultaat is belangrijk, maar het is vooral informatief om in te zoomen op de resultaten op een aantal deelgebieden. Dalers zijn bijvoorbeeld de landelijke en de lokale overheden die steeds minder bijdragen aan de kunstensector, maar ook het aantal studenten aan hoger onderwijs in de creatieve richtingen is gedaald. Stijgers zijn onder meer de financiële bijdrage vanuit de Nationale Loterij en de werkgelegenheid in de sector.

Grafiek 1: Overall index kunstensector Engeland

Overall index kunstensector Engeland

Overheidsbijdragen dalen naar 70 punten

De bijdrage vanuit de overheid valt uiteen in drie bronnen: de nationale overheid, de lokale overheid en de bijdragen vanuit de nationale loterij. Deze drie samen leiden tot een score van 70 punten ten opzichte van het basisjaar, maar er zijn grote verschillen: de landelijke overheid zit op 63 (was in de meting twee jaar geleden 76), de lokale overheid op 66 (was 70) en de nationale loterij op 180 (was 145). Was de bijdrage vanuit de nationale loterij altijd bedoeld als een aanvulling op de overheidssubsidie, de loterij gaat een steeds belangrijker rol spelen in de inkomsten van sommige instellingen. Vanaf april 2015 zal voor een aantal instellingen de overheidsbijdrage volledig uit de loterijopbrengsten komen.

Grafiek 2: Subsidiëring door landelijke en lokale overheid en nationale loterij

Subsidiering door landelijke en lokale overheid en nationale loteri

Participatie daalt, maar ligt nog steeds op 119 punten

Bij participatie zijn vier verschillende indicatoren samengebracht: volwassenen die een activiteit bezoeken; volwassenen die deelnemen aan een activiteit; kinderen en jongvolwassenen die een activiteit bezoeken of hieraan deelnemen en ten slotte volwassenen die digitaal aan een activiteit deelnemen of deze bezoeken. Het digitaal bezoek van volwassenen is de meest fluctuerende activiteit, de andere drie blijven ongeveer op hetzelfde peil. De digitale acties van volwassenen en de jonge participanten dragen het meest bij aan de 19 punten boven het basisjaar.

Grafiek 3: Participatie op de vier indicatoren

Participatie op de vier indicatoren Arts Index

Grafiek 4: Digitaal bezoek en deelname volwassenen

Participatie - digitaal bezoek en deelname volwassenen Arts Index

Bruto bijdrage van de creatieve sector aan de economie stijgt sterk, naar 121 punten

De bijdrage van de kunstensector aan de economie is substantieel en bedraagt 4,4 miljard Engelse pond.

Grafiek 5: Omzet kunstensector

Omzet kunstensector Engeland

In het overzicht over de kunstensector in Engeland zien we, zoals is te verwachten, overeenkomsten met de Nederlandse situatie. Teruglopende overheidsbijdragen aan de cultuursector, stijgende inkomsten die door alle instellingen zelf worden gegenereerd en een licht dalende participatie. Dit zijn ook resultaten die de Cultuurindex Nederland heeft gerapporteerd.

U kunt het rapport Arts Index England 2007-2014 hier downloaden.

Foto: Flickr/ mjk23

Trefwoorden: